Icon: Twitter Icon: Facebook Icon: Facebook Square Icon: Twitter Square Icon: Youtube Square Icon: Google Plus Square Icon: Pinterest Square close
Всичко е по-впечатляващо с

Philips TV

Правила

 

 

Официални правила

Програма за тестване на Philips телевизори

 

Раздел I. Организатор на Програмата за тестване и Официални Правила

Чл. 1 Програмата за тестване на телевизори „Phillips” („Програмата”) се организира и провежда от Търговско представителство ТП Вижън Европа Б.В, София, р-н „ Изгрев“ п.к.1040, бул. „Драган Цанков“ No 36,  етаж 6, офис 605, Булстат: 176693412(„Възложител”) и агенция Публисис АД, ЕИК 175432612, адрес София 1404, ул. Тодор Каблешков 24,(„Организатор ”).

Чл. 2 С участието си в Програмата участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените Официални Правила на Програмата („Официални правила”).

Чл. 3 Официалните Правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и ще бъдат публично оповестени на https://www.testvai.tv. Възложителят на Програмата си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Програмата.

Чл. 4 Възложителят и Организаторът на Програмата имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Програмата, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Официални правила и/или ако наруши някое от правилата на Програмата.

Раздел II. Право на участие

Чл. 5 Право на участие има всяко физическо лице на възраст над 18 години с местонахождение в България.

В Програмата немогат да участват лица, които са работници и служители на Възложителя и Организатора, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

В Програмата не могат да участват лица, които са в договорни отношения с конкуренти на Възложителя, в това число, но не само, служители на трудов договор или лица, работещи на граждански или мениджърски договор при конкуренти на Възложителя, както и техни съпрузи и роднини.

Чл. 6 Участието в Програмата за тестване не е обвързано с покупка.

Раздел III. Територия и продължителност на Програмата

Чл. 7 Програмата се организира и провежда на територията на Република България.

Чл. 8 Кандидатстването в Програмата започва в 00:00 ч. на 04.07.2017 г. и завършва в 23:59 ч. на 23.07.2017 г.

 

Раздел IV. Механизъм на Програмата

Чл. 9 Кандидатстване за Програмата

Всеки, който желае да участва в Програмата, трябва да се регистрира на www.testvai.tvи надлежно да попълни всички задължителни полета във формуляра за кандидатстване, като заедно с регистрацията изпрати мотивационно писмо и по желание самостоятелно заснето видео, в което кандидатът прави свое представяне (видео визитка).

Лични данни, които е необходимо да бъдат предоставени при регистрация за  целите на кандидатстването за Програмата са:

-      име и фамилия;

-      населено място (по местоживеене);

-      мобилен телефонен номер за контакт;

-      и-мейл адрес за контакт

-      лицево изображение (по подаване на видео визитка)

 

Мотивационното писмо и видео визитката няма да бъдат публично достъпни, а ще се използват единствено и само за целите на оценяването и подбора на участниците в Програмата от страна на журито, определено по-долу.

 

Мотивационното писмо следва да е на български език, в посочената на уебсайта форма и в свободен текст до 400 символа.

 

Видео визитката следва да е на български език, като кандидатът разполагат с творческа свобода как да оформи своята видео визитка по свой избор, в това число от гледна точка на нейното съдържание и продължителност. Препоръчителната продължителност на видео визитката е до 1 минута.  Кандидатите разбират, че носят отговорност за евентуални (имуществени и/или неимуществени) вреди, които могат да възникнат във връзка със съдържанието на изпратената видео визитка, в това число при преглеждането ѝ от страна на членовете на журито.

 

Кандидатите не могат да правят повече от една регистрация за участие.

Чл. 10 Подбор на участници в Програмата за тестване

Измежду всички, надлежно кандидатствали на www.testvai.tvв периода, посочен в настоящите Официални правила, ще бъдат подбрани 10 (десет) участници в Програмата.

Подборът на участниците в Програмата се осъществява от жури в състав Никола Балов (Експерт Технологии), Георги Михайлов (управител на Търговско представителство ТП Вижън Европа Б.В за България) и Еми Кирилова (Технологичен журналист) на основата на мотивационното писмо и видео визитката, предоставени от кандидатите при регистрация.

Избраните да участват в Програмата ще бъдат обявени на 31.07.2017 на testvai.tv

Чл. 11 Подписване на договор

За целите на по-нататъшно участието в Програмата подбраните участници следва да подпишат договор с Възложителя, който урежда отношенията, свързани със задълженията и отговорностите на всеки участник в Програмата, създаването на две видео ревюта от страна на участника, преотстъпването на правата върху тези видео ревюта, изискванията към съдържанието на видео ревютата, получаването в собственост на съответния телевизор и др.

В случай че някой от участниците откаже да подпишат такъв договор, той губи право на по-нататъшно участие в Програмата.

Чл. 12 Телевизор за тестване

След подписването на договор на всеки участник ще бъде изпратен един брой телевизор „Phillips” за тестване от моделите, посочени в Раздел V по-долу.Моделъттелевизор, който се изпраща на всеки отделен участник, се избира от Възложителя.

Телевизорът ще бъде изпратен по куриери до съответния участник за сметка на Възложителя от едно от следните две лица: Техномикс ООД, София, бул. Мадрид 47, BG130444485и Солитрон България ООД, София, ул. Бисер 7, BG202990290.

 

Чл. 13 Задължения на участника:

Основните задължения на всеки участник са:

-      да предостави валиден адрес на територията на България, на който да му бъде изпратен избрания от Възложителя модел телевизор „Phillips”;

-      да тества функциите на телевизора спрямо предварително зададен списък;

-      да създаде две кратки видео ревюта с приблизителна продължителност на всяко от тях между 1и 2 минути, в които участникът разглежда функциите и дава оценка за всяка от тях и във връзка с които ще получи подробни инструкции и допълнителни материали;

-      да качи видео ревютата на www.testvai.tvв рамките на най-много 10 (десет) дни от датата на получаването на телевизора за тестване за преглед и одобрение от страна на Възложителя;

-      да преотстъпи съответните права върху видео ревютата на Възложителя за използване в избрани от Възложителя канали;.

-      да оцени функциите на получения модел телевизор във формата за оценка на www.testvai.tv;

-      да пази получения телевизор от повреждане или погиване преди получаването на правото на собственост върху него;

-      да върне на Възложителя телевизора за собствена сметка в случай на нарушение на Официалните правила или на неизпълнение на договора с Възложителя.

Задълженията и отговорностите на всеки участник ще бъдат подробно конкретизирани в договора с Възложителя.

Чл. 14 Права на участника

При надлежно изпълнение на своите задължения съгласно настоящите Официални правила и договора му с Възложителя, участникът има право да получи правото на собственост върху получения телевизор.

Чл. 15 Данъчно облагане на участниците в Програмата

Всеки от участниците е информиран, че за успешното си участието в Програмата ще получи предметна награда от Възложителя под формата на тествания модел телевизор Philips, като така получената предметна награда се явява облагаем (непаричен) доход за участника в Програмата по смисъла на чл.35, т. 2 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). В тази връзка участниците, получили телевизор Philips като част от Програмата за тестване, са задължени да декларират получения доход в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април 2018 г. и в същия срок да платят дължимия данък.Отговорността за неподаване на декларация и неплащане на данък ще се носи лично от участника.  Полученият непаричен доход се остойностява в български лева по пазарна цена към дата на придобиването му. 

Чл. 16 Задължения на Възложителя

В рамките на 10 (десет) дни след обявяването на одобрените участници Възложителят се задължава да изпрати на всеки одобрен участник един брой телевизор „Phillips” от модел по избор на Възложителя от посочените в Раздел V.

Чл. 17 Права на Възложителя

Възложителят има право да вземе обратно телевизора от даден участник  в случай на нарушение на Официалните правила и/или неизпълнение на договора с Възложителя от страна на участника.

Раздел V. Участващи модели телевизори

Чл. 18 В рамките на Програмата ще бъдат тествани десет телевизора „Phillips” от следните модели:

 

49PUS7502

49PUS6482

43PUS6412

43PUS6262

Раздел VI. Отговорност

Чл. 19 Организаторът на Програмата може, но не се задължава да води кореспонденция с  неизбрани участници относно претенции за участие в Програмата, както и след изтичане на срока на Програмата или по каквито и да е други поводи.

Раздел VII. Невъзможност за замяна

Чл. 20 Не се допуска замяна на телевизора срещу пари в брой и/или други изгоди.

Чл. 21 Не се допуска прехвърляне на правата за участие в Програмата върху друго лице.

Чл. 22 Участник в Програмата няма право да направи своите видео ревюта на телевизора съвместно с друг член на своето домакинство освен ако предварително не уведомил Организатора и не е получил неговото разрешение за това.

Раздел VIII. Прекратяване на Програмата

Чл. 23 Възложителят има неотменимото право да променя правилата на Програмата, както и да прекрати Програмата по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел I, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел IX. Защита на личните данни

Чл. 24 Организаторът на Програмата е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 251155 и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в Програмата ще бъдат обработвани от Организатора в съответствие с всички законови изисквания.

Чл. 25 С регистрирането си за участие в Програмата кандидатът за участие дава изрично своето съгласие за събиране и обработка на личните му данни (имена, лицево изображение, и-мейл адрес, ЕГН, мобилен телефонен номер, адрес за кореспонденция, демографски данни, друга информация) от Организатора на Програмата и/или негови партньори:

-      с цел валидно участие в Програмата;

-      за осигуряване на безпрепятственото получаване на телевизора за тестване;

-      с цел уведомяване за бъдещи игри и/или промоции.

Чл. 26 Всеки кандидат за участие в Програмата има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Организатора на адрес: гр. София 1618, бул. България 118, етаж 5.

Чл. 27 Всеки кандидат за участие в Програмата има право да бъде уведомен от Организатора, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг. Всеки кандидат за участие в Програмата има също така право да възрази срещу разкриването на личните му данни на трети лица, както и срещу използването на личните му данни от името на трети лица за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Организатора на адрес: гр. София 1618, бул. България 118, етаж 5.

Чл. 28 Кандидатите за участие предоставят доброволно личните си данни на Организатора. Отказът да се предоставят личните данни, определени в Раздел IV, чл. 9 , води до невъзможност за регистрация и кандидатстване за участие в Програмата.

Чл. 29 Всеки регистриран кандидат за участие в Програмата има право на свободен достъп до предоставените лични данни, както и правото свободно да променя предоставената при регистрацията информация, доколкото след промяната информацията е действителна и съответства на истината.

Чл. 30 Организаторът се задължава да не разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за свързване с участник или изпращане на телевизор.В тези случаи,  Организаторът може да предостави личните данни на дружество, извършващо спедиторски / куриерски услуги.

Раздел XI. Съдебни спорове

Чл. 31 Възложителяти Организаторът не носят отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху предоставените телевизори, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците, във връзка с Програмата.

Чл. 32 Всеки потенциален правен спор между Възложителя или Организатора на Програмата, от една страна, и участниците в същата, от друга страна, ще се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът ще отнася за разрешаване от съответния компетентен съд в София град.

Раздел XII. Други

Чл. 33 Възложителят или Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в Програмата, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на уеб страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Програмата. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в Програмата. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.

При възникване на въпроси, участниците могат да се свържат с Организатора на info@testvai.tv.